De norm stelt een lijst van 18 chemicaliën vast. De minimumdoorbraaktijd voor een handschoen van Type A bedraagt 30 min. (Niveau 2) voor 6 chemicaliën, voor een Type B bedraagt die 30 min. voor ten minste 3 chemicaliën, en voor Type C bedraagt hij 10 min. (Niveau 1) voor ten minste 1 chemische stof op de lijst.

Het teken van de chemisch bestendige handschoen moet gepaard gaan met codeletters voor de geteste chemicaliën voor handschoenen van Types A en B. Handschoenen met het Type C-merkteken dragen geen enkele codeletter.

Lijst van chemicaliën:

Lettercode Chemische stof CASnummer Klasse A Methanol 67-56-1 Primaire alcohol B Aceton 6764-1 Keton C Acetonnitril 75-05-8 Nitril D Dichloormethaan 75-09-2 Gechloreerde koolwaterstof E Zwavelkoolstof 75-15-0 Organische zwavelverbinding F Tolueen 108-88-3 Aromatische koolwaterstof G Diethylamine 109-89-7 Amine H Tetrahydrofuraan 109-99-9 Heterocyclische ether I Ethylacetaat 141-78-6 Ester J n-Heptaan 142-85-2 Verzadigde koolwaterstof K Natronloog 40 % 1310-73-2 Anorganische base L Zwavelzuur 96 % 7664-93-9 Anorganisch zuur

M 65% salpeterzuur 7697-37-2 Anorganisch zuur, oxiderend N 99% azijnzuur 64-19-7 Organisch zuur O 25% ammoniak 1336-21-6 Organische basis P 30% waterstofperoxide 7722-84-1 Peroxide S 40% fluorzuur 7664-39-3 Anorganisch zuur T 37% formaldehyde 50-00-0 Anorganisch mineraal Aldehyde

EN 374-5: 2016 Bescherming tegen micro-organismen

EN 374-4: 2013 Weerstand tegen chemische degradatie

EN 16523-1: 2015 (vervangt EN 374-3) Weerstand tegen chemische permeatie

Tot 21/04/2018

Vanaf 21/04/2018

Micro-organismen worden door de normen omschreven als bacteriën, schimmels of virussen. Om bestand te zijn tegen bacteriën en schimmels moet de handschoen de penetratiebestendigheidstest volgens norm EN 374-2: 2014 doorstaan. Als de handschoen slaagt voor de test van ISO 16604: 2004 (methode B) is hij ook bestand tegen virussen en wordt de term VIRUS onder het biorisicoteken toegevoegd.

Degradatie is schadelijke verandering in één of meer eigenschappen van een materiaal voor beschermende handschoenen door contact met een chemische stof. Degradatie kan tot uiting komen door delaminatie, verkleuring, verharding, verzachting, maatwijziging, afname van treksterkte enz. Ze wordt bepaald door het meten van het percentage verandering in perforatieweerstand van het handschoenenmateriaal na een permanent contact gedurende 1 uur van het buitenoppervlak met de chemische teststof. De resultaten van de degradatietest moeten worden vermeld op het informatieblad voor alle drie types handschoenen.

Testmethode om de weerstand van PBM- materiaal tegen permeatie door gevaarlijke chemicaliën op moleculair niveau en bij voortdurend contact te meten. De resulterende waarde is de doorbraaktijd of de tijd die de gevaarlijke vloeistof of gas nodig heeft om in contact te komen met de huid. De handschoen wordt geclassificeerd volgens prestatieniveau 1 tot 6 inzake doorbraaktijd.

Gemeten doorbreektijd

Permeatie index

> 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6

Type handschoenen Doorbraaktijd

A ≥30 min. voor ten minste 6 chemicaliën

B ≥30 min. voor ten minste 3 chemicaliën

C ≥10 min. voor ten

minste 1 chemische stof

EN ISO 374-5 EN ISO 374-5

A B C

VIRUS

UVWXYZ XYZ

N IE

U W

SH O

W A

IN D

U S

T R

IË LE

S E

R IE

7