Firma SHOWA zgadza się przestrzegać poniższych reguł określonych w kodeksie postępowania BSCI:

Reguły BSCI POSZANOWANIE WOLNOŚCI ZRZESZANIA SIĘ ORAZ PRAWA DO NEGOCJACJI ZBIOROWYCH Nasze przedsiębiorstwo respektuje prawo pracowników do zakładania związków zawodowych lub innego rodzaju stowarzyszeń pracowniczych oraz do angażowania się w negocjacje zbiorowe.

UCZCIWE WYNAGRODZENIE Nasze przedsiębiorstwo respektuje prawo pracowników do otrzymywania uczciwego wynagrodzenia.

DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY Nasze przedsiębiorstwo dba o zdrowe i bezpieczne warunki pracy, przeprowadza oceny ryzyka i stosuje wszelkie niezbędne środki eliminowania lub redukowania zagrożeń.

SPECJALNA OCHRONA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Nasze przedsiębiorstwo zapewnia specjalną ochronę wszystkim pracownikom młodocianym.

NIESTOSOWANIE PRACY ZA DŁUGI Nasze przedsiębiorstwo nie angażuje się w żadne formy niewolnictwa, handlu ludźmi ani pracy niedobrowolnej.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W SPOSÓB ETYCZNY Nasze przedsiębiorstwo nie toleruje żadnych przejawów korupcji, wymuszeń, malwersacji ani łapówkarstwa.

BRAK DYSKRYMINACJI Nasze przedsiębiorstwo zapewnia równe szanse i nie dyskryminuje pracowników.

UCZCIWE GODZINY PRACY Nasze przedsiębiorstwo przestrzega przepisów w zakresie godzin pracy.

NIEZATRUDNIANIE DZIECI Nasze przedsiębiorstwo nie zatrudnia pracowników, którzy nie osiągnęli ustawowego wieku minimalnego.

NIESTOSOWANIE NIEPEWNYCH WARUNKÓW ZATRUDNIENIA Nasze przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników na podstawie udokumentowanych umów spełniających wymogi prawne.

OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO Nasze przedsiębiorstwo stosuje niezbędne środki zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.

ZOBOWIĄZANIE DO UCZCIWEGO TRAKTOWANIA PRACOWNIKÓW Inicjatywa Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Business Social Compliance Initiative, BSCI) jest ukierunkowaną na potrzeby przedsiębiorstw inicjatywą skierowaną do podmiotów, które angażują się w odpowiedzialne działania w ramach łańcucha dostaw niezależnie od swojej skali, sektora czy przemysłu. BSCI oferuje firmom wspólny kodeks postępowania oraz całościowy system promujący lepsze warunki pracy w globalnych łańcuchach dostaw. Kodeks postępowania BSCI bazuje na najważniejszych międzynarodowych normach chroniących prawa pracowników. Sformułowano w nim 11 podstawowych praw pracowniczych. Członkowie inicjatywy BSCI zobowiązują się do wdrożenia tych praw i monitorowania ich razem ze swoimi partnerami w obrębie łańcuchów dostaw. SHOWA zobowiązuje się do polepszania warunków pracy, współdziałania z zainteresowanymi stronami oraz promowania kodeksu postępowania BSCI wraz z jego załącznikami. Wierzymy, że przestrzeganie lokalnych przepisów i podstawowych norm społecznych określonych przez międzynarodowe organizacje ds. pracy i praw człowieka jest okazją do dalszego polepszania warunków pracy w naszym zintegrowanym łańcuchu dostaw.

ZOBOWIĄZANIE DO BEZPIECZNEJ PRODUKCJI REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym

zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach. REACH

to skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów). Rozporządzenie REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji dotyczących właściwości substancji i związanych z nimi zagrożeń. Cały proces produkcyjny firmy SHOWA jest zgodny z wymogami europejskiego rozporządzenia REACH. Wszystkie obecne i przyszłe produkty SHOWA pozostaną wolne od substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

C O

M

PL IANT

REACH

Źródło: www.bsci-intl.org

Źródło: www.echa.europa.eu

SH O

W A

S E

R IA

P R

Z E

M Y

S ŁO

W A

5