CE-KATEGORIE Dyrektywa europejska 89/686/ EWG

EN 420 Ogólne wymagania i metody testowania

EN ISO 374: 2016

EN 374-2: 2014 Odporność na wnikanie

KATEGORIA I Niewielkie zagrożenia. KATEGORIA II Zagrożenia odwracalne (obrażenia), zgodność

potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną.

KATEGORIA III Zagrożenia nieodwracalne (korozja), potwierdzenie zgodności i przetestowanie przez jednostkę notyfikowaną o określonym numerze.

Dane techniczne*

Oznaczenia rękawic

Rozmiary

Poziom manualności (1 do 5)

Brak szkodliwości rękawicy

* Wydrukowane na opakowaniu lub w instrukcji użytkowania rękawic SHOWA. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z dystrybutorem lub odwiedzić witrynę internetową www.SHOWAgroup.com

Norma określa wymagania dotyczące parametrów rękawic w zakresie odporności na wnikanie, przenikanie oraz degradację w wyniku kontaktu z chemikaliami i mikroorganizmami. Klasyfikuje ona rękawice według trzech typów, w zależności od poziomu ochrony (A, B i C).

Rękawice muszą przejść badania szczelności metodą testu powietrznego i/lub wodnego oraz spełniać kryteria kontrolne dla określonego poziomu wskaźnika AQL. W badaniach szczelności metodą testu powietrznego wnętrze rękawicy jest poddawane działaniu powietrza pod ciśnieniem, a powierzchnia rękawicy jest sprawdzana pod kątem otworów. W badaniach szczelności metodą testu wodnego rękawica jest napełniana wodą i sprawdzana pod kątem obecności kropli wody na powierzchni zewnętrznej po upływie ustalonego czasu.

AQL (granica akceptowalnej jakości) jest miarą kontroli jakości opartą na procedurze losowo pobieranych próbek zgodnie z normą ISO 2859- 1 stosowaną przez producentów do mierzenia prawdopodobieństwa wystąpienia defektów w postaci drobnych otworków w partiach rękawic. Wskaźnik AQL wynoszący 1,5 dopuszcza statystyczne prawdopodobieństwo, że mniej niż 1,5% rękawic w danej partii będzie wadliwych.

Europejska dyrektywa 89/686/EWG w sprawie środków ochrony indywidualnej jest obecnie zastępowana przez nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425. Nowe rozporządzenie, wprowadzające zmiany w niektórych normach dotyczących środków ochrony indywidualnej, takich jak EN 388 i EN 374, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 marca 2016 r. i będzie obowiązywało od 21 kwietnia 2018 r. Jest możliwe, że nasze nowe oraz już istniejące rękawice nie będą wprowadzane na rynek lub certyfikowane zgodnie z nowym rozporządzeniem przed 21 kwietnia 2018 r. Istniejące certyfikaty zgodne z dyrektywą zachowują ważność do 21 kwietnia 2023 r. Więcej informacji dotyczących zmian w dyrektywie oraz ich konsekwencji można znaleźć na stronie internetowej grupy SHOWA.

Poziom charakterystyk Jednostka granicy akceptowalnej jakości Kryteria kontrolne Poziom 3 < 0,65 G1 Poziom 2 < 1,5 G1 Poziom 1 < 4,0 S4

NORMY EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ