Norma określa listę 18 substancji chemicznych. Minimalny czas przenikania w przypadku rękawicy typu A wynosi 30 minut (poziom 2) dla 6 substancji chemicznych, w przypadku typu B wynosi 30 minut dla co najmniej 3 substancji chemicznych, a w przypadku typu C wynosi 10 minut (poziom 1) dla co najmniej 1 substancji chemicznej z listy.

Piktogram rękawicy odpornej na chemikalia musi być uzupełniony o literowe oznaczenia kodowe odpowiadające badanym chemikaliom w przypadku rękawic typu A oraz B. Rękawice oznaczone jako typ C nie mają literowych oznaczeń kodowych.

Lista chemikaliów:

Kod literowy Substancja chemiczna Numer CAS Klasa

A Metanol 67-56-1 Alkohol pierwszorzędowy

B Aceton 6764-1 Keton

C Acetonitryl 75-05-8 Nitrile

D Dwuchlorometan 75-09-2 chlorowane węglowodory

E Dwusiarczek węgla 75-15-0 Związek organiczny zawierający siarkę

F Toluen 108-88-3 Węglowodory aromatyczne

G Dwuetyloamina 109-89-7 Amina

H Czterowodorofuran 109-99-9 Eter heterocykliczny

I Octan etylu 141-78-6 Ester

J n-Heptan 142-85-2 Węglowodory nasycony

K Soda kaustyczna 40% 1310-73-2 Zasada nieorganiczna

L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 Nieorganiczny kwas mineralny

M Kwas azotowy 65% 7697-37-2 Nieorganiczne kwasy mineralny, utleniające N Kwas octowy 99% 64-19-7 Kwas organiczny O Roztwór amoniaku 30% 1336-21-6 Zasada organiczna P Nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 Nadtlenek S Kwas fluowodorowy 40% 7664-39-3 Nieorganiczny kwas mineralny T Formaldechyd 37% 50-00-0 Nieorganiczny minerał Aldehyd

EN 374-5: 2016 Ochrona przed mikroorganizmami

EN 374-4: 2013 Odporność na degradację pod wpływem chemikaliów

EN 16523-1: 2015 (zastępuje EN 374-3) Odporność na przenikanie chemikaliów

Do 21.04.2018 r.

Od 21.04.2018 r.

Mikroorganizmy są zdefiniowane w normie jako bakterie, grzyby lub wirusy. Aby rękawica mogła zostać uznana za odporną na bakterie i grzyby, musi ona przejść test odporności na wnikanie zgodnie z normą EN 374-2: 2014. Jeżeli rękawica przejdzie test zgodny z normą ISO 16604: 2004 (metoda B), może być uznawana za odporną również na wirusy, a słowo WIRUS zostanie dodane poniżej piktogramu zagrożenia biologicznego.

Degradacja, czyli pogorszenie się stanu, to niekorzystna zmiana co najmniej jednej z właściwości materiału rękawicy ochronnej w wyniku kontaktu z substancją chemiczną. Oznakami degradacji mogą być: rozwarstwienie, odbarwienie, stwardnienie, zmięknięcie, zmiana wymiarów, zmniejszenie odporności na rozciąganie itp. Degradację określa się poprzez pomiar procentowej zmiany odporności materiału rękawic na przebicie po ciągłym, trwającym 1 godzinę kontakcie powierzchni zewnętrznej z badaną substancją chemiczną. Wyniki testu degradacji muszą być podane w ulotce informacyjnej dla wszystkich trzech typów rękawic.

Metoda badania mająca na celu pomiar odporności materiału środka ochrony indywidualnej na przenikanie niebezpiecznych chemikaliów na poziomie cząsteczkowym, przy ciągłym kontakcie. Uzyskana wartość to czas przenikania, czyli czas potrzebny do tego, aby doszło do kontaktu niebezpiecznego płynu lub gazu ze skórą. Rękawica jest klasyfikowana pod względem czasu przenikania na poziomach skuteczności od 1 do 6.

Zmierzony czas przeniknięcia

Współczynnik sku- teczności względem

przenikania > 10 1 > 30 2 > 60 3 > 120 4 > 240 5 > 480 6

Typ rękawicy Czas przenikania

A ≥30 min dla co najmniej 6 substancji chemicznych

B ≥30 min dla co najmniej 3 substancji chemicznych

C ≥10 min dla co najmniej 1 substancji chemicznych

EN ISO 374-5 EN ISO 374-5

A B C

VIRUS

UVWXYZ XYZ

N O

W Y

SH O

W A

S E

R IA

P R

Z E

M Y

S ŁO

W A

7